BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

 poszukuje kandydatów na stanowisko

 

KIEROWNIKA

Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie

 

WOTU/01/21

 

Zapraszamy     do     składania     aplikacji      i      udziału      w      procesie      rekrutacji.

Praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji.

Jesteśmy podmiotem publicznym, nadzorowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Działamy na rzecz Pacjentów.

 

Praca w Ośrodku to nauka, doświadczenie i satysfakcja.

 

Oferujemy:

 

 • pracę w organizacji skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • wynagrodzenie – zgodne z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi;
 • ciekawą pracę pełną wyzwań;
 • współpracę w zespole.

Kogo szukamy:

 

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • osób odpornych na stres i presję czasu;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

 

Szczegóły oferty:

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Smażyno, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

 

Główne obowiązki Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień:

 

 1. nadzór i koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. nadzór nad zapewnieniem przez Ośrodek spełnienia warunków określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonych przez płatników;
 3. nadzór nad realizacją przez Ośrodek umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 4. nadzorowanie pracy podległego personelu w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań oraz sporządzanie harmonogramów pracy;
 5. ustalanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją standardów jakościowych mających zastosowanie w działalności podległego personelu;
 6. nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji medycznej;
 7. planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu medycznego;
 8. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i wdrażaniem nowoczesnych programów terapeutycznych, w powierzonym zakresie;
 9. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zadaniami powierzonymi przez inne instytucje;
 10. nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w obszarze ochrony środowiska;
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

 

Wykształcenie: wyższe psychologiczne lub pedagogiczne

 

Wymagania konieczne:

 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień;
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej;
 • umiejętność argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizy procesu grupowego;
 • dobry warsztat organizacji pracy własnej oraz komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • prawo jazdy kar. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających 5 lat pracy zawodowej, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy
  o zleceniu (potwierdzone zaświadczeniem okresu zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia), jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;

 

Podpisane oświadczenia o treści:

 

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb  niezbędnych  do  procesu  rekrutacyjnego  WOTU/01/21  zgodnie  z zapisami art. 6.1a,
  a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  
  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie ”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”

UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

Informacja o metodach i technikach rekrutacji:

 

 • weryfikacja ofert pod  względem  formalnym    i  spełnienia  wymagań  wskazanych 
  w  ogłoszeniu  rekrutacyjnym   zostanie  dokonana  przez   pracownika  Działu  Kadr;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna.

 

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

 

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą traktowani na równi
  z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane

 

Ochrona danych osobowych:

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej 37, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

 

Dokumenty można składać do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00

1. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej 37 (sekretariat czynny jest  w godzinach 8.00 – 15.00)

2. przesłać na adres:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk

z dopiskiem: oferta pracy WOTU/01/21

3.   przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisać: oferta pracy WOTU/01/21

 

Informacje pod numerem telefonu: 58 301 50 20 – kadry Ośrodka.

 

ZAPRASZAMY