BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizacja systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami.

Liderem projektu jest Województwo Pomorskie.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://ezdrowie.pomorskie.eu/

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 – Zdrowie, Działanie 7.2 – Systemy Informatyczne i Telemedyczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.