BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

KANDYDACI NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

 

Kandydatów na Biegłych Sądowych w Przedmiocie Uzależnienia od Alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego. Kandydatów powołuje się przy Sądzie Okręgowym.

Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie miesiąca od dnia powołania kandydata.

Prezes Sądu Okręgowego aktualizuje listę biegłych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje się na okres pięciu lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku zgłasza Prezesowi Sadu Okręgowego kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień.

 

Dyrektor WOTU Gdańsku zgłasza kandydatów dwa razy w roku – w czerwcu i w grudniu.

 

Lekarzy, specjalistów psychiatrów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgłasza konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów do listy  biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

  • Podanie o wpis do listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
  • Zgoda na biegłego (pobierz)
  • Kopie (potwierdzone własnym podpisem za zgodność z oryginałem)
    1. dyplomu ukończenia studiów wyższych
    2. certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień
    3. świadectw i zaświadczeń ukończonych szkoleń w przedmiocie uzależnienia

 

 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesłać na adres:

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37

80-142 Gdańsk