Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

INFORMACJA O JEDNOSTCE

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Ul. Zakopiańska 37

80-142 Gdańsk

REGON 191854700

NIP 583-26-24-162

KRS 00000070008

 

Siedziba Zarządu WOTU w Gdańsku

 

Ul. Zakopiańska 37

80-142 Gdańsk

t: 58 301 29 57

f: 58 683 51 29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Status prawny:

 

Pobierz Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku


 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku bierze udział w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

 

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie" jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie" będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie" przewiduje rozbudowę oraz modernizacja systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego, w 8 miejscowościach:

 • w Gdańsku – 7 podmiotów,
 • w Słupsku – 3 podmioty,
 • po jednym podmiocie w Gdyni, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie oraz w Prabutach.

Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, którego siedziba znajduje się w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27.

http://ezdrowie.pomorskie.eu/home

 


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd:

Jacek J.Sękiewicz - Dyrektor WOTU w Gdańsku

Eugenia Mazur - Zastępca Dyrektora, Główna Księgowa

 

Kierownicy Komórek Organizacyjnych Ośrodka:

Ewa Stolc - Kierownik PoradniTerapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Barbara Kmieć - Kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Uzależnień Behawioralnych

Iwona Mikołajczyk - Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie

Maciej Węgielnik - Kierownik Programu Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Leczenia Uzależnień

Joanna Więckowska - Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

 


 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku jest publicznym podmiotem leczniczym. Podmiotem tworzącym WOTU w Gdańsku jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Siedziba działalności WOTU w Gdańsku znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 37 w Gdańsku. Działalność prowadzona jest również przy ul. Srebrniki 9 (Programu Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Leczenia Uzależnień) oraz w Smażynie w powiecie wejherowskim (Ośrodek Terapii Uzależnień).

Podstawowym celem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zajmujemy się:

 • leczeniem osób uzależnionych od alkoholu
 • leczeniem osób uzależnionych od narkotyków
 • leczeniem osób z grupy uzależnień behawioralnych – hazardu, uzależnienia od zakupów, uzależnienia od internetu…
 • leczeniem osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • leczeniem osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(z późn. zm.),
 5. Przepisów wydanych na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1 – 4,
 6. Innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie w związku z organizacją i działalnością WOTU w Gdańsku,
 7. Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Pomorskiego,
 8. Regulaminu Organizacyjnego 

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, adres siedziby: ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk, kontakt mailowy: sekretariat[at]wotu.pl lub telefoniczny: (48 58) 320-29-57;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Michałem Kosseckim, za pośrednictwem poczty elektronicznej kossecki[at]wotu.pl;
 3. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą danych osobowych może być Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

wprowadzono - 24 maja 2018r.


Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku

Symbol Zbioru

                     Nazwa Zbioru Danych Osobowych

 

ZDO 1

 

Zbiór Finasowo-Ksiegowy KS-FKW

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

ZDO 2

  

Zbiór  - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi KS-ZZL

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego 
(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004 r.)  

ZDO 3

  

Zbiór Danych Osobowych Pacjentów WOTU w Gdańsku 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Przetwarzanie jest konieczne do realizacji świadczenia medycznego, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych, której to osoby dane dotyczą.    

 

 


 

WNIOSEK

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek Zainteresowanych.


 

OGŁOSZENIA

 


 

Gdańsk, dnia 12.01.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ

o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje się przeprowadzić w 2018 roku

w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku (pobierz)

 

Jacek Sękiewicz

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Gdańsku

 

data publikacji: 12 stycznia 2018r.

 


  

Gdańsk, dnia 01.06.2017r.            

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku celem udzielenia zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, konsultacji psychiatrycznych, chorób wewnętrznych, pielęgniarskich na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku w terminie  od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przez osoby wykonujące działalność leczniczą.

Ogłoszenie Komisji Konkursowej (pobierz) 01 czerwca 2017r.

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii dla pacjentów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku w latach 2017-2018.

 

Gdańsk, dnia 17.05.2017r.                                                                    

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w okresie od 01 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w zakresie:

 1. prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:
 • certyfikat instruktora terapii uzależnień
 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
 • status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień
 • status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

 

 1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii oraz chorób wewnętrznych przez:
 • lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dzidzinie psychiatrii
 • lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:
 • pielęgniarkę/pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 24 maja 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/ogłoszenia.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją ,,KONKURS” i pieczęcią oferenta, należy składać do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Formularz ofertowy należy składać w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym) i w formie pisemnej z podpisanymi za zgodność z oryginałem ze wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty, pod rygorem odrzucenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 01 czerwca 2017 r. o godz. 13:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOTU www.wotu.pl/bip/ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37.

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Eugenia Mazur, tel. 58 302-04-53.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 ustawy z dnia 27.08.2004 r. „o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (DZ. U. z 2008 r. Nr. 164, poz. 1027 z późn. zm. ) oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

Jacek Sękiewicz

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Gdańsku

 

Ogłoszenie o Konkursie Ofert  (pobierz) 17 maja 2017r.

Szczegółowe warunki konkursu  (pobierz) 17 maja 2017r.

Formularz ofertowy  (pobierz) 17 maja 2017r.

 


 

REDAKCJA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Dostawa leków – Methadone hydrochloride oraz Buprenorphinum hydrochloride 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku

 

Ogłoszenie o przetargu z dnia 06 grudnia 2017 roku

na dostawę Methadone hydrochloride oraz Buprenorphinum hydrochloride 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku

 

Ogłoszenie o przetargu (pobierz) 06.12.2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz) 06.12.201

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy (pobierz) 06.12.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy (pobierz) 06.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu (pobierz) 11.12.2017

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przetargu (pobierz) 14.12.2017

 

Zawiadomienie o wyborze ofert (pobierz) 19.12.2017